Beiskolázás

Írta: Super User on . Beküldve: Beiskolázás

2018/19.

A leendő első osztályosok szüleit várjuk szülői értekezletre 2019. június 06-án, csütörtökön 17 órára a Bársony tagiskola épületébe!

Beiratkozás 2019. április 11-12-én Sárkeresztesen 08-19 óráig a tanári szobában. 

http://rakoczi-szfvar.hu/images/pdf/beir.pdf

 

2018. november 21-én szülői értekezlet 16.30-kor a Ficánkoló Óvodában.

Szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket a sárkeresztesi Bársony István tagiskolába játékos foglalkozásokra a következő alkalmakkor:

2018. december 04. (kedd) 15-16 óráig

2019. január 8. (kedd) 15-16 óráig

2019. február 23. (szombat) 10-11.30-ig

2019. március 30. (szombat) 10-11.30-ig


Nyílt tanítási órák a 2.,3. és 4. évfolyamon 2019. március 6-án, szerdán 08-10 óráig lesznek.

Nyílt tanítási órák az 1. évfolyamon 2019. március 13-án, szerdán 08-10 óráig lesznek.                     

A fentiektől eltérő, előre egyeztetett időpontokban is várjuk az érdeklődő szülőket!

2017/18.

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje: 2018. április 12. 8-19 óráig és április 13. 8-19 óráig

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-a gyermek nevére kiállított személyi azonosító

-a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

-az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

   -óvodai szakvélemény

   -járási szakértői bizottság szakértői véleménye

   -sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

-nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

-nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket a sárkeresztesi Bársony István tagiskolába játékos foglalkozásokra a következő alkalmakkor:


2017. december 07. 15-16 óráig

2018. január11. 15-16 óráig

2018. február 17. 10-11.30-ig

2018. március17. 10-11.30-ig


Nyílt tanítási órák 2018. március 7-én, szerdán 08-10 óráig lesznek.A fentiektől eltérő, előre egyeztetett időpontokban is várjuk az érdeklődő szülőket!

2015/16.

Szülői értekezlet:

2016. június elsején szerdán 17 órakor Sárkeresztesen a Bársony István tagiskolában szülői értekezlet lesz a leendő első osztályosok szülei részvételével. A szülői értekezletet vezeti: Kovácsné Fehér Beáta tanító.

Tájékoztatjuk, hogy a 2016/2017. tanévi általános iskolai beiratkozás időpontja:

2016. április 14-én (csütörtökön) és 2016. április 15-én (pénteken)  8.00 – 19.00 óra között lesz.

Az általános iskolai beiratkozás ideje a Bársony István tagiskolában:

•             2016. április 14 (csütörtök)                          8.00-19.00 óra között

•             2016. április 15 (péntek)                              8.00-19.00 óra között

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

•             A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.

•             A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

•             Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:

•             óvodai szakvélemény,

•             tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye,

•             sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

•             Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (2 számú

melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

XVIII. fejezete - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók. (3. számú

melléklet) Az iskolában már ott lesz a kitöltendő nyilatkozat, nem kell vinni!

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. Ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának kell bejelenteni.

1.            Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése a 2014: CV. törvény 28. § 10. pontja alapján módosult, „az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola)”.

2.            A felvétel elutasítása esetén a szülő, a(z) Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül, bizonyíthatóan tértivevénnyel. Az eljárást megindító kérelmet, a fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 102. § (1) bekezdése értelmében a fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Ha a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést megküldi az első fokú döntést hozó hatóság részére. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő. A fentiek értelmében az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést az iskolaigazgatónak kell benyújtani, a Székesfehérvári Tankerület részére címezve. (8000 Székesfehérvár Petőfi S. u. 5.) Az igazgató javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a másodfokon eljáró tankerületi igazgató részére és ő saját hatáskörében döntését másodfokon meghozza.

A hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőnek!

Foglalkozások óvodásoknak:

2015. december 11. pénteken 15.30            adventi játszóház óvodásoknak

vezeti: Kovácsné Fehér Beáta

2016. január 15.   pénteken 15.00               Nagycsoportos óvodásoknak foglalkozás                              

vezeti: Kovácsné Fehér Beáta, helyszín: Bársony István tagiskola

2016. február 13. szombaton 10.00-11.30-ig               Nagycsoportos óvodások játékos foglalkozása                        

vezeti: Kovácsné Fehér Beáta

2016. március 19.   szombaton 10.00-11.30-ig            nagycsoportos óvodások játékos foglalkozása                       

vezeti: Kovácsné Fehér Beáta

Nyílt tanítási órák lesznek 2016. március 09-én 8-11 óráig a Bársony István tagiskolában.

 

Szülői értekezlet:

2015. november 12-én, csütörtökön 17 órakor Sárkeresztesen a Ficánkoló Óvodában szülői értekezlet lesz a leendő első osztályosok szülei részvételével. Más óvodában lévő gyermekek szüleit is várjuk! A szülői értekezletet, találkozót vezeti: Kovácsné Fehér Beáta tanító.