Szülői értekezlet 2018.02.01.

Írta: Super User on . Beküldve: Szülői értekezlet

Szülői értekezlet 2021/2022.

                                                        2021. szeptember 9.

 • Köszönet a felújítási munkák megvalósulásáért az iskola alapítványának és Kiliti Eszternek, a Székesfehérvári Tankerületi Központnak, a falu önkormányzatának, Vincz Gábornak, az iskola dolgozóinak és a szülőknek- Kuskó Hajnalka, Einreinhoff házaspár, Borzné Fodor Éva, Cziborné Horváth Magdolna, Lendvainé Győri Krisztina és fiúk, Márk és Dávid.(igazgatói dicséret)!

( festékre, eszközökre 89.094 Ft-ot költöttünk)

Köszönet a Magda családnak a kerítés javításáért.

 • Alapítvány bevételeinek növelésére irányuló tervek:
 • papírgyűjtés okt. 2-án
 • adó 1%-a
 • Tervek:
 • Ősszel az önkormányzat segítségével az udvarra fák, bokrok telepítése, melynek kivitelezéséhez szülői támogatást is szeretnénk kérni. Az akció pontos időpontjáról levélben küldünk értesítést.
 • Újabb játszótéri eszköz vásárlására szeretnénk támogatást szerezni, mert két mérleghintánk még használhatatlan, a javítási munkák folyamatban vannak.
 • Szoros együttműködés kialakítása az óvodával, hogy az iskolánk munkájáról átfogóbb képet kapjanak az ovis szülők.

       A 2021/2022. tanévről:

 • 1-2. és 3-4. összevont osztályként működnek, az összevonások a készségtárgyakat érintik
 • Osztályfőnökök: 1-2. osztály – Ecsedi-Pap Emília

                             3-4. osztály – Szarvas József

 • A 2. osztályosok járnak úszni a székesfehérvári Csitáry uszodába, ahol Németh Gábor úszóedző várja őket. Kísér Ecsedi-Pap Emília és Borzné Fodor Éva. (szeptember 22-től kezdődik)
 • héten a 3-4. osztály a Rákóczi iskola tornatermében vehet részt a testnevelésórákon Nemes Judit vezetésével. Az utazást az úszós busszal tervezzük megvalósítani.
 • Angol szakkör az 1. és 2. évfolyamnak összevontan, 3. és 4. osztálynak külön valósul meg.
 • Szenzomotoros tornát tart Sófalvi Sándor szerdánként 14.00 – 15.00 óráig.
 • A zongoraoktatás mellett idén gitároktatás is lesz iskolánkban szerdánként. Zeneoktató: Fövenyi Máté
 • Iskolatej hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken
 • Iskolagyümölcs heti 3 -szor

 • A Komplex Alapprogram a 2021/2022. tanévtől kezdve 1−5. osztályban felmenő rendszerben kerül bevezetésre.( Rákóczi iskola honlapján a Pedagógiai Programban olvasható bővebben)

Célok:

 • A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása;
 • A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.
 • Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód kialakulását.
 • Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzelmek kezelése).

                             Fejlesztési feladatok:

 • A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak
 • Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatással lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására.
 • A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő stratégiájának kialakításában és megvalósításában
 • Demokratikus alapokon álló tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási órák légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak.
 • Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, az önállóságot!
 • Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat.
 • Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése.
 • Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (attitűd) kiépítése

                   Alkalmazott módszerek:

 • A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. A kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT (differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.

A Komplex Alapprogram alprogramjai:

 • A testmozgásalapú alprogram (TA):
 • Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása.
 • Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA)
 • Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.
 • A művészetalapú alprogram (MA)
 • Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős foglalkozások biztosítása a tanulók számára.
 • A logikaalapú alprogram (LA)
 • Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.
 • A digitális alapú alprogram (DA)
 • Szeretnénk elérni azt, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját

„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható. Az intézmény életében már meglévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök, tehetséggondozó programok stb. továbbvitele, megtartása, de a foglalkozások középpontjába helyezve a tanulók szociális-emocionális fejlesztését.

Értékelés:

 • A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, fejlesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás támogatása. A fejlesztő értékelés alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe. Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli vele a tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők határidejét. ( önértékelés - a társak értékelése)

 

Házirend

Panaszkezelés

Adatvédelem

 

 

Osztályfőnököknek:

 • szülői munkaközösség tagjait választani!
 • bizonyítvány aláíratása a szülőkkel (aki nem tette meg)
 • A szakkörre való jelentkezés egész évre szól, tehát június 15-ig járnia kell a tanulónak
 • 45 –re minden kisgyerek érkezzen meg az iskolába
 • Orvosi igazolás online is lehetséges az iskola e-mail címére
 • Amennyiben a gyermek a megszokottól eltérő időben megy haza, üzenőfüzetbe jelezzék a napközis nevelőnek! A testnevelésórai felmentésről szóló kérelem is az üzenőfüzetbe kerüljön!
 • Szülők jövő héttől ne jöjjenek be az iskolába, az ajtó melleti csengővel jelezzék, hogy megérkeztek a gyermekükért
 • testnevelés felszerelés minden nap legyen itt (melegítő …..)
 • mobiltelefont csak indokolt esetben hozzon az iskolába a gyermek!
 • Digitális játékokat, eszközöket ne hozzanak a gyerekek az iskolába!
 • Az otthonról hozott tárgyakért nem vállalunk felelősséget!
 • Hajgumi használata testnevelés órán, ebédlőben a hosszú hajúaknak!
 • Az iskola területén csak szervezett tanórák, foglalkozások idején tartózkodjanak tanulóink, más időben történt balesetekért nem vállalunk felelősséget.
 • étkezés lemondása 442-050 –es telefonszámon (csak a másnapit)


       

 Szülői értekezlet 2017. szeptember 14. csütörtök 17 óra (a dátumok esetenként változhatnak)


Szülői értekezlet 2018. február 01. csütörtök 17 óra (a dátumok esetenként változhatnak!)Mindenkinek köszönjük a segítséget, támogatást!A panaszkezelés ügymenete: Kérjük, bármi kérdése, problémája van, ne hetekkel, hónapokkal később keressen bennünket, hanem azonnal egyeztessen időpontot megbeszélésre az adott munkatársunkkal. Később már nem tudjuk kivizsgálni érdemben az ügyet.

1.        Megbeszélés az osztályfőnökkel/tanítóval

2.        Megbeszélés a tagiskola-vezetővel, amennyiben az előző megbeszélés eredménytelen

3.        Megbeszélés az igazgatóval, amennyiben az előző megbeszélés eredménytelen

Kérjük, figyeljenek, hogy

- az év elején, ha jelentkezett a tanuló szakkörre, az egész tanévre szól, járnia kell…

- a tantermekbe a szülők nem menjenek be

- minden kisgyerek legyen reggel az iskolában 07.45-re

- 07.55-kor a hozzátartozóknak, kísérőknek el kell hagyni az épületet

-a tanulók egy része az interneten, Facebook-on jelentkeznek be (bizonyos esetekben törvénytelenül), ez veszélyes is lehet!!

- minden nap itt legyen a testnevelés felszerelés (a tréningruha egyben váltóruha is)

- sajnos egyre jellemzőbb, hogy a gyerekek testnevelés felszerelése nincs itt vagy hiányos, gyakran nincs pl. tornacipő

- gyakori, hogy a tolltartók tartalma hiányos, nincs radír, nincs kihegyezett ceruza stb.

- hosszú hajú gyerekek hajgumit hozzanak, használjanak tanítási időben (látásromlás, balesetveszély)

- a mobiltelefonok tanórán kikapcsolva (nem lehalkítva, nem „rezgőre” állítva) legyenek a táskában

- ne hozzanak digitális játékokat, eszközöket a gyerekek az iskolába az iskolába hozott játékokért, különböző tárgyakért, kártyákért felelősséget nem vállalunk,

- a váltócipők, tornacipők fehér vagy világos talpúak legyenek

- gyermektetoválások, gyermekkörömlakkok, sminkek se legyenek tanulóinkon (kivéve: farsang J)

- a testnevelés órákról felmentés érdekében orvosi igazolás kell

- az iskola területén (beleértve az udvart is) csak szervezett tanórák, foglalkozások idején lehet tartózkodni, a más időben történt balesetekért felelősséget nem vállalunk, amennyiben a tanuló foglalkozás kezdetére vár, köteles a napközi csoportban felügyelet alatt várakozni

- kérjük, hogy napközis tanulóinkat 14.00-16.00 között ne vigyék haza, a tanórát védve

- aki a héten akár csak egyszer is az iskolában étkezik, annak fogmosó felszerelést kell hoznia, a készlet tokban legyen, a fogkefén védőkupakkal, 2 hetente vigyék haza fertőtleníteni

- hűvös időben gyakori, hogy a tanulók megfelelő kabát, sapka, sál nélkül fagyoskodnak, hozzanak magukkal megfelelő öltözetet reggel

- az iskolai étkezést 07.50-ig lehet lemondani, de nem az aznapit, csak a másnapit, lemondani reggel Vinczné Laczó Máriánál lehet (06 20 514 8996)

- az iskolatejet naponta szállítják, helybe jön, általában pénteken nincs

- 02.09-én pénteken 08-16 óráig farsangi témanap lesz az iskola épületében

- nyílt nap 03.07-én 8-10 óráig lesz

- február 20. 09.00 Pangea verseny lesz helyben (3. 4.) 8 fővel

- bábszínházi előadás helyben 02. 23-án és április 17-én

- Zrínyi matematika verseny 02. 16-án (2.,3.,4.), pénteken 14.00 Székesfehérváron

- Kenguru matematika verseny (2.,3.,4.) 03.20-án, kedden de. helyben lesz

-02.16-án, de. Székesfehérvárra megyünk a Művészetek Házába hangszerbemutatóra (2., 3., 4.) KNYKK-járattal

- VOKE-pályázat eredményeként havi 1 alkalommal kézműves foglalkozás lesz ingyen

- iskolai ünnepélyeken ünnepi ruha, nyakkendővel/sállal kell (március 15., tanévzáró)

- a tanulmányi versenyeken is a viselet ünnepi ruha és nyakkendő/sál legyen

- iskolagyümölcs program heti 3 alkalommal, bizonyos időszakokban

- 16.30-17.30-ig fogadóóra (2018. 03.22., 04.26.)

- május 17-én 17 órakor erdei iskolai szülői értekezlet

- papírgyűjtés 03. 24-én de. lesz

- 03.22. a Víz világnapja megemlékezés

- A tavaszi szünet 2018. március 29-április 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018.április 04. (szerda).

- 03. 23. Föld órája megemlékezés

- 03. 21. Rákóczi-napi versenyek: helyesírási, szövegértési verseny (4. osztály)

- 03.28. húsvéti játszóház, az elején pedig használt gyermekkönyvek vására a Szülői Választmány segítségével

- 04.20. Kölyökatlétikai házi verseny

- 04.20. Témanap: A Föld napja

- 05.10. Anyák napja

- 05. 30-06.04-ig erdei iskola (Kabóka)

- 06.04. Nemzeti összetartozás napja

- 06. 12. DÖK-nap, sport és gyermeknap

- 06. 14. Madarak és fák napi akadályverseny

- 06.20. (?) Tanévzáró ünnepély

- a szülő 3 nap hiányzást igazolhat

- a könyvtár hétfőnként 14.00-14.30-ig van nyitva

- 2018. június 12. tanítás nélküli munkanap DÖK nap

- 2018. június 13. tanítás nélküli munkanap, kirándulás

- sportegyesületi igazolással csak a délutáni testnevelés órákról lehet távol maradni

- utolsó tanítási nap: 06.15.
                A 6 tanítás nélküli munkanap:

1. Pályaorientációs nap 2017. szeptember29.

2. Bársony-nap 2017. november 16.

3. Továbbképzési nap 2017. december 21

4. Továbbképzési nap 2017. december 22

5. DÖK-nap 2018.06.12.

6. Kirándulás 2018.06.13.